basket basket

Polityka prywatności


Nadrzędnym celem E-łubianka jest bezpieczeństwo danych klientów. Z tego powodu dokładamy wszelkich starań, aby chronić Twoje dane osobowe z należytą uwagą. Polityka prywatności została zaktualizowana 01.04.2024.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest RAFAŁ ROSŁONEK, Zawady 16A 05-650 Chynów, NIP: 7971985901, REGON: 386549528 oraz właścicielem portalu https://elubianka.pl/.

Stosujemy najwyższe uzasadnione standardy techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia Twoich danych osobowych przed zniszczeniem, nieautoryzowanym dostępem, czy bezprawnym wykorzystaniem. Zapewniamy, że podmioty, z którymi współpracujemy dochowują wysokich standardów ochrony danych osobowych.

Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych skontaktuj się z nami pod adresem kontakt@elubianka.pl.

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy dane bezpośrednio od Ciebie w trakcie zakładania konta w aplikacji lub na stronie oraz podczas korzystania z aplikacji ełubianka. Dodatkowo, pozyskujemy je z innych źródeł zgodnie z obowiązującym prawem i na podstawie umów zawartych z naszymi partnerami. Te dodatkowe źródła mogą obejmować informacje z publicznych rejestrów, takich jak KRS czy CEIDG. W każdym z wymienionych przypadków, dokładnie weryfikujemy, czy posiadamy odpowiednią podstawę prawną do przetwarzania Twoich danych osobowych.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez E-łubiankę?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym szczególnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. dotyczącym ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz swobodnym przepływem takich danych (RODO), oraz z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz przepisami szczególnymi. Zapewniamy, że Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z zamierzonym celem, dla którego zostały nam udostępnione. Jeśli przetwarzanie oparte było na dobrowolnej zgodzie, masz możliwość jej odwołania w dowolnym momencie.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, gdyż jest to konieczne do zawarcia, należytego wykonania, rozwiązania lub podejmowania innych niezbędnych działań w celu realizacji usługi. Poszczególne cele przetwarzania to:

 • zapewnienia możliwości korzystania z usługi drogą elektroniczną i pełnego wykorzystania funkcji aplikacji ełubianka, włączając w to przekazywanie opasek pracownikom oraz rozliczanie efektów prac rolnych.
 • zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, zapewnienia obsługi transakcji oraz rozwiązywania problemów technicznych związanych z Twoim kontem.
 • obsługi reklamacji dotyczących aplikacji ełubianka, jeżeli zgłosisz taką reklamację.
 • obsługi zgłoszeń przekazywanych przez Ciebie, na przykład poprzez formularz kontaktowy.
 • nawiązywania kontaktu z Tobą w celach związanych ze świadczeniem usług.
 • ponadto, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu spełnienia zobowiązań wynikających z przepisów prawa.

Inne cele przetwarzania związane są z prawnie uzasadnionym interesem E-łubianki, a są to:

 • monitorowanie aktywności w aplikacji ełubianka, zarządzanie aktywnością użytkownika, oraz przeprowadzanie badań i analiz dotyczących funkcjonalności, poprawy działania usług, oraz oceny głównych zainteresowań i potrzeb użytkowników.
 • realizacja działań marketingowych, w tym marketingu bezpośredniego własnych usług lub usług i towarów osób trzecich.
 • kontaktowanie się z Tobą, zwłaszcza w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, przy wykorzystaniu dostępnych kanałów komunikacji, a także – za Twoją zgodą – poprzez e-mail.
 • zapewnienie obsługi bramek płatniczych oraz zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych aplikacji ełubianka oraz przeciwdziałanie użyciu niezgodnemu z regulaminem.
 • obsługa zgłoszeń i próśb, zwłaszcza do Biura Obsługi Klienta, o ile nie są one bezpośrednio związane z wykonaniem umowy.
 • organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz uczestniczyć.
 • windykacja należności oraz prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych.
 • przeprowadzanie analiz statystycznych.
 • przechowywanie danych w celach archiwizacyjnych oraz dla zapewnienia rozliczalności, czyli wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Dodatkowo, wyłącznie w przypadku uzyskania Twojej zgody, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 • przechowywania informacji w plikach cookies.
 • zbierania danych z witryn internetowych i aplikacji mobilnych.
 • organizowania akcji promocyjnych oraz konkursów, w których możesz wziąć udział.
 • udostępniania komunikacji w formie newslettera – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda nadana podczas rejestracji w aplikacji lub zapisu w formularzu na stronie.

Masz możliwość odwołania udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, wystarczy, że napiszesz e-mail na adres kontakt@elubianka.pl lub usuniesz aplikację elubianka. Po otrzymaniu informacji o wycofaniu zgody natychmiast przerwiemy proces przetwarzania i poinformujemy Cię o rezultatach. Przetwarzanie Twoich danych osobowych będzie kontynuowane do momentu wycofania zgody. Jako [nazwa firmy] zapewniamy, że będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie w celach konkretnych, jednoznacznie określonych i zgodnych z obowiązującym prawem, a nie będziemy ich przetwarzać w sposób niezgodny z tymi celami.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych i innych, aby móc świadczyć Ci usługę:

 • imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, czyli dane podawane podczas rejestracji ełubianka;
 • dane do wysyłki: imię, nazwisko, adres, kod pocztowy, e-mail, telefon, miasto
 • dane do przeprocesowania płatności w bramce płatności: adres IP, email, imię, nazwisko
 • dane do przeprocesowania płatności przelewem
 • dane do fakturowania
 • dane o użyciu aplikacji na temat lokalizacji, wykorzystanego internetu oraz wykorzystania sygnału Bluetooth

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli świadczyć określonych usług, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z aplikacji ełubianka lub określonych usług w jej ramach.

Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne, zwłaszcza podanie danych w celach marketingowych jest dobrowolne.

Ponadto w celu właściwej realizacji usługi albo w celu wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych przetwarzamy Twoje dane:

 • saldo na koncie ełubianka,
 • transakcyjne np. szczegóły dotyczące realizowanych płatności,
 • historii przeglądania np. dane niezbędne do utrzymania właściwej wymiany informacji pomiędzy serwerem i przeglądarką podczas korzystania z aplikacji ełubianka,
 • dostępne publicznie lub pozyskane od podmiotów trzecich np. dane z rejestrów publicznych,
 • techniczne np. dane urządzenia, na którym korzystasz z aplikacji ełubianka,
 • lokalizacyjne np. dane lokalizacji miejsca wykonywania transakcji za pomocą aplikacji mobilnej.
 • dane o zbiorach: przypisanie efektów pracy do pracownika
 • dane pracownika, które prowadzasz na jego profilu: imię, nazwisko, zdjęcie, e-mail. Pamiętaj, że musisz uzyskać zgodę na przetwarzanie jego danych w aplikacji e-łubianka. E-łubianka ponosi odpowiedzialności za dane wpisywane w profilach pracowników.

Jakie prawa przysługują Ci w kontekście przetwarzania danych przez E-łubianka zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych? Czy możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich uprawnień w tym:

 • Żądanie sprostowania lub uzupełnienia danych: Możesz skorzystać z tego prawa, jeśli zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne.
 • Żądanie usunięcia danych: Możesz skorzystać z tego prawa w kilku przypadkach, takich jak gdy Twoje dane nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane, gdy cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, gdy zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania danych lub gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.
 • Żądanie ograniczenia przetwarzania danych: Masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych, gdy zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe, gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, gdy dane nie są już potrzebne, ale mogą być potrzebne do obrony lub dochodzenia roszczeń, lub gdy zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania danych do czasu ustalenia podstawy prawnie uzasadnionych.
 • Żądanie przeniesienia danych: Masz prawo do przeniesienia danych, gdy przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie zgody lub umowy, a także gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.
 • Sprzeciw przetwarzaniu danych osobowych: Masz prawo do sprzeciwu względem przetwarzania Twoich danych osobowych jeżeli opiera się na prawnie uzasadnionym interesie lub służy celom statystycznym, a twój sprzeciw jest uzasadniony przez konkretną sytuację, w której się znajdujesz lub Twoje dane osobowe są przetwarzane w kontekście bezpośredniego marketingu, włączając w to profilowanie w celach marketingowych.

Masz możliwość złożenia skargi dotyczącej przetwarzania Twoich danych osobowych do właściwego organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Dane kontaktowe to: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Dostęp do Twoich danych osobowych w ramach systemu e-łubianka jest ograniczony do naszych upoważnionych pracowników i jest udzielany jedynie w niezbędnym zakresie. W pewnych sytuacjach możemy udostępnić Twoje dane osobowe odbiorcom spoza struktury organizacji. W każdym przypadku dokładnie analizujemy prawne podstawy udostępnienia Twoich danych osobowych.

Możemy udostępnić Twoje dane podmiotom zajmującym się komunikacją za pośrednictwem poczty elektronicznej lub powiadomień typu push. Ten rodzaj udostępniania danych ma na celu informowanie Cię o zmianach w regulaminie, aktualnym statusie transakcji, dostępności usług w aplikacji ełubianka oraz innych istotnych wydarzeniach. Każdy taki podmiot jest zobowiązany zgodnie z prawem i umową z Administratorem danych do przestrzegania przepisów RODO oraz do przetwarzania Twoich danych wyłącznie na podstawie i w zakresie określonym umową.

Twoje dane, w formie zaszyfrowanej, mogą być również przetwarzane na serwerach naszych dostawców oprogramowania, w tym dostawcy usług chmurowych.

Konkretnie, dane będą przetwarzane przez poniższe podmioty.

W ramach EOG:

 • GetResponse S.A. dostarczający narzędzie newslettera. Firma dostarcza również rozwiązanie służące do monitorowania aktywności użytkownika na stronie w ramach tzw. Heatmap.
 • Digital Virgo Polska Sp. z o.o. w ramach usługi JustSend służącej do wysyłki SMS.
 • PayPro S.A w ramach usługi Przelewy24 udostępniającej bramkę płatności.
 • Stripe Technology Europe, Limited w ramach usługi Stripę udostępniającej bramkę płatności.
 • mBank S.A w ramach usługi PayNow udostępniającej bramkę płatności.
 • OVH Sp. z o.o. w ramach usługi udostępnienia przestrzeni serwerowej.
 • Google Ireland Limited zapewniający usługi chmury obliczeniowej

Poza EOG:

W związku z tym, że niektóre podmioty współpracujące z Administratorem mają siedziby poza Unią Europejską, a zatem w świetle przepisów RODO są traktowane jako tzw. państwa trzecie. Dane są przekazywane podmiotom ze Stanów Zjednoczonych, które zapewniają odpowiednie standardy przetwarzania danych:

 • Google Inc. dostarczający rozwiązanie Google Analytics służące do monitorowania ruchu strony.
 • Facebook Inc. dostarczający rozwiązanie Facebook Pixel służące do monitorowania ruchu strony.
 • MongoDB, Inc. dostarczające specjalistyczne usługi chmurowe.
 • Amazon Web Services Inc. zapewniający usługi chmury obliczeniowej.
 • Vercel Inc. ramach usługi udostępnienia przestrzeni serwerowej.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez okres oferowania Tobie usług oraz po ich zakończeniu w ramach uzasadnionego interesu i zobowiązań prawnych, takich jak: dochodzenie roszczeń, wypełnianie obowiązków prawnych (w tym podatkowych i rachunkowych), zapobieganie nadużyciom i oszustwom, a także celach statystycznych i archiwizacyjnych. Ten okres przechowywania wynosi maksymalnie 10 lat od zakończenia oferowania usług. Dane są również wykorzystywane do celów marketingowych do momentu zakończenia oferowania usług lub zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu wobec tego przetwarzania, zależnie od tego, co nastąpi wcześniej. W przypadku udziału w programach lojalnościowych, konkursach i akcjach promocyjnych, przetwarzamy Twoje dane przez okres ich trwania oraz okresu rozliczenia wręczania nagród zgodnie z regulaminem. W celu udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych, przechowujemy dane przez okres, w którym firma jest zobowiązana do zachowania dokumentów w celu udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli przez organy publiczne.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, odezwij się do nas na kontakt@elubianka.pl lub zadzwoń 666 935 931

Przelewy24